Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens
bvba Koffies Wilmotte
Molenkouter 104A
9520 Sint-Lievens-Houtem
[email protected]
053/77.02.83
BE0432.079.867

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Toepasbaar gebied
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Koffies Wilmotte en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Koffies Wilmotte en consument. Alvorens het sluiten van de overeenkomst op afstand op elektronische wijze zullen de algemene voorwaarden vrij raadpleegbaar zijn door aan de consument. Tevens worden de algemene voorwaarden bij het sluiten van de overeenkomst op elektronische wijze voorgesteld aan de consument. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en de voorwaarden geldend op het moment van het sluiten van de overeenkomst op afstandvoor het overige in stand.

Artikel 3 - Aanbod
Indien een deel van het aanbod of het gehele aanbod onder afwijkende voorwaarden wordt gepresenteerd aan de consument wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod is ten allen tijde vrijblijvend. Koffies Wilmotte is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De afbeeldingen geven een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Koffies Wilmotte niet. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen;
- de eventuele kosten van verzending;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
- de toepassing van het herroepingsrecht;
- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
- de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen
- beschikbare productspecificaties (soorten, hoeveelheden, maalgraden of bonen)


Artikel 4 - Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard bevestigt Koffies Wilmotte onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Koffies Wilmotte is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Koffies Wilmotte passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Koffies Wilmotte daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Koffies Wilmotte kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Koffies Wilmotte op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 5 - Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product in de originele staat en verpakking aan Koffies Wilmotte retourneren. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan Koffies Wilmotte. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Koffies Wilmotte dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Koffies Wilmotte of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Artikel 7 - Uitsluiting Herroepingsrecht
Indien de consument een grote hoeveelheid van het product verbruikt heeft kan Koffies Wilmotte het herroepingsrecht uitsluiten op basis van een substantiële waardevermindering van de aangekochte producten.

Artikel 8 - Prijs
Koffies Wilmotte behoud het recht om de prijs van de producten in het aanbod te wijzigen. De prijs voor de bestelde goederen is bindend op het moment van de totstandkoming van de verkoop op afstand. Voor de in het aanbod van producten genoemde prijzen wordt duidelijk het bedrag inclusief btw weergegeven. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Koffies Wilmotte niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 9 - Conformiteit
Koffies Wilmotte staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan Koffies Wilmotte schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking.

Artikel 10 - Levering en Uitvoering
Koffies Wilmotte zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument kenbaar heeft gemaakt. Koffies Wilmotte zal bestellingen die geaccepteerd werden met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. In geval van herroeping zal Koffies Wilmotte het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Koffies Wilmotte zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Koffies Wilmotte. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Koffies Wilmotte tot het moment van bezorging aan de consument tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 - Betaling
De bestelling wordt door Koffies Wilmotte verwerkt na betaling van de consument via een door Koffies Wilmotte aangeboden betaalmogelijkheid. Koffies Wilmotte brengt de verschillende betaalmogelijkheden op een duidelijke en overzichtelijke manier te kennen aan de consument. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft Koffies Wilmotte behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 - Klachtenregeling
Alle klachten in verband met de overeenkomst op afstand kunnen aan Koffies Wilmotte worden bezorgd per mail via [email protected] Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Koffies Wilmotte nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij Koffies Wilmotte ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt wordt door Koffies Wilmotte binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Koffies Wilmotte.

Artikel 13 - Geschillenregeling
Op overeenkomsten tussen Koffies Wilmotte en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Elke betwisting wordt volgens Belgisch recht beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van Aalst behoren.


RETOURFORMULIER
Datum:
Voor- en achternaam:
Ordernummer:
IBAN rekeningnummer:

Ik deel hierbij mede dat ik de overeenkomst betreffende de volgende goederen ontbind:
Artikelnaam Aantal Retourcode*Ruimte voor overige opmerkingen:*Reden van retour:
1. Het product voldoet niet aan de verwachting
2. Verkeerd artikel geleverd
3. Het product is beschadigd

Gebruik onderstaande adresstrook voor het retourneren van de bestelling:
Koffies Wilmotte
Molenkouter 104A
9520 Sint-Lievens-Houtem(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2020 - 2021 koffieswilmotteshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Ook een eigen gratis shop?